6"x2" KD Curupau Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 12.00    (8 in stock)
7"x2" KD Curupau Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 16.33    (11 in stock)
2"x2"x6" KD Curupau Wood Spindle Turning Blank
Price:   $ 4.00    (43 in stock)
2"x2"x12" KD Curupau Wood Spindle Turning Blank
Price:   $ 8.00    (97 in stock)
2"x2"x18" KD Curupau Wood Spindle Turning Blank
Price:   $ 12.00    (19 in stock)
5"x5"x2" KD Curupau Square Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 8.34    $ 6.00    (12 in stock)
4"x4"x2" KD Curupau Square Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 5.34    $ 4.00    (70 in stock)
7/8"x3"x24" KD Curupau Lumber Resaw Inlay Wood
Price:   $ 7.50    (8 in stock)
7/8"x4"x24" KD Curupau Lumber Resaw Inlay Wood
Price:   $ 10.00    (28 in stock)
7/8"x5"x24" KD Curupau Lumber Resaw Inlay Wood
Price:   $ 12.50    (18 in stock)
7/8"x6"x24" KD Curupau Lumber Resaw Inlay Wood
Price:   $ 15.00    (41 in stock)