4"x2" KD Curupau Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 5.33    (7 in stock)
7"x2" KD Curupau Wood Platter Turning Blank
Price:   $ 16.33    (2 in stock)
2"x2"x6" KD Curupau Wood Spindle Turning Blank
Price:   $ 4.00    (51 in stock)
2"x2"x12" KD Curupau Wood Spindle Turning Blank
Price:   $ 8.00    (58 in stock)
4"x4"x2" KD Curupau Square Wood Bowl Turning Blank
Price:   $ 5.34    $ 4.00    (54 in stock)